Smart Money กระเป๋าตังค์ กระเป๋าตุง MJ เฟิร์น ศิรัถยา แซ่ซิว ร่วมพูดคุยกับ คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เรื่อง Net Worth และ Wealth Management

Net worth หมายถึง สินทรัพย์ส่วนที่เหลืออยู่หลังจากหักหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดออกไปแล้ว
Net worth = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม (เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความมั่งคั่งของแต่ละคน)

Wealth Management คือการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล (โดย Net worth เป็นส่วนหนึ่งงในกระบวนการที่ทำให้ wealth management สำเร็จตามเป้าหมาย)

การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth management) อย่างเหมาะสมช่วยให้เรา
– สร้างความมั่งคั่ง (Wealth creation)
– สะสมความมั่งคั่ง (Wealth accumulation)
– รักษาความมั่งคั่ง (Wealth protection)
– ส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth distribution)

พีระมิดลำดับความสำคัญในการ “วางแผนทางการเงิน”
ฐาน = การสร้างเกราะป้องกัน (เงินฝากธนาคาร-เงินสำรองฉุกเฉิน-ประกันชีวิต-ประกันภัย)
ขั้นที่ 2 = การออมและการสะสมความมั่งคั่ง (พันธบัตรรัฐบาล-กองทุนรวมตลาดเงิน-บ้าน)
ขั้นที่ 3 = การสร้างการเติบโตและกระจายความเสี่ยง (กองทุนรวมหุ้น-ตราสารหนี้-ตราสารทุน)
ขั้นที่ 4 = การเก็งกำไร (อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ)

วินัยการเงินเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นเอง แล้วปฎิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เช่น
– จดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายทุกวัน
– การออมเงินก่อนใช้เงิน
– การวางแผนการซื้อของก่อนไปช็อปปิ้ง
– การลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือน
– การศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

ติดตามช่วง “กระเป๋าตังค์ กระเป๋าตุง” ได้ในรายการ Smart Money กระเป๋าตังค์ กระเป๋าตุง
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น. ทาง Money Channel

หรือร่วมพูดคุยกันได้ที่ Facebook: Smart Money_Money Channel (https://www.facebook.com/pages/Smart-Money_Money-Channel/188159484566401)

source

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *